I. Informácie o predávajúcom

Ing. Dušan Kováčik in Ceram – GMA brand
Telefónne číslo: 0905 426 828
E-mailová adresa: obchod@inceram.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK52 0200 0000 0008 1654 8212
SWIFT: SUBASKBX

Miesto podnikania: Nitrianska 106, 920 01 Hlohovec
IČO: 33 435 456
DIČ: 1020354093
IČ DPH: SK1020354093
Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 (telefónne číslo: 033/3212527, 033/3212521, číslo faxu: 033/3212523, www.soi.sk)

II. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti, ktoré súvisia s nákupom akéhokoľvek tovaru v internetovom obchode INCERAM umiestnenom na internetovej stránke eshop.inceram.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim t. j. prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu a kupujúcim t. j. zákazníkom.

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorý odoslal prostredníctvom uvedenej internetovej stránky záväznú objednávku predávajúcemu (kupujúci môže okrem uvedeného komunikovať s predávajúcim prostredníctvom e-mailu, telefónu či prostredníctvom pošty). Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode INCERAM.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára na základe objednávky, ktorú zasiela kupujúci prostredníctvom internetového obchodu INCERAM umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk predávajúcemu. Táto objednávka musí obsahovať informácie o objednávanom tovare (typ tovaru, množstvo tovaru), informácie o kupujúcom (meno a priezvisko prípadne firemné fakturačné údaje, poštová adresa doručenia, e-mailová adresa, telefónne číslo), informáciu o konečnej sume (suma za objednávaný tovar, poštovné, balné) a taktiež informáciu o spôsobe platby a spôsobe dodania tovaru.

Predávajúci sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu na miesto určenia, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako adresu doručenia. Predávajúci však nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené prepravnou spoločnosťou, neočakávanými okolnosťami, ktoré neboli zapríčinené predávajúcim alebo za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. Predávajúci je ďalej povinný objednávaný tovar zasielať zabalený v súlade s podmienkami prepravnej spoločnosti spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a s konečnou sumou za tovar, vrátane poštovného a balného. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tento tovar a zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá zodpovedá konečnej sume uvedenej na objednávke (vrátane poštovného a balného) a spôsobom, ktorý v objednávke kupujúci uviedol. Kupujúci sa ďalej zaväzuje prekontrolovať neporušenosť obalu či tovaru pri jeho preberaní od prepravnej spoločnosti, vzhľadom na to, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou, ako už bolo uvedené vyššie.

IV. Spôsob dodania

Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti prípadne vlastnou dopravou. Náklady na dodanie predstavujú sumu 12 €, pričom pri nákupe nad 250 € bez DPH, uhrádza náklady spojené s prepravou tovaru predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar odoslať kupujúcemu na základe aktuálnej dostupnosti tovaru, ktorá je definovaná pri každom produkte umiestnenom v internetovom obchode eshop.inceram.sk. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu, keď bola jeho zásielka odoslaná a informovať ho o pohybe jeho zásielky.

Zásielka bude kupujúcemu doručená do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia odoslania zásielky zo strany predávajúceho, ak je objednaný tovar skladom, pričom bude zásielka doručená na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar doručovateľovi tejto zásielky, ak za zásielku nezaplatil vopred bezhotovostne.

Ak si zákazník tovar neprevezme a riadne neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený žiadať od zákazníka poplatok za uskladnenie neprevzatého tovaru vo výške 0,1% kúpnej ceny za každý deň uskladnenia (odo dňa vytvorenia objednávky do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu) ako i náklady, ktoré predávajúcemu vznikli márnou snahou doručiť tovar zákazníkovi (poštovné).

V. Ceny tovarov

Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode INCERAM. Ceny tovarov ponúkaných v internetovom obchode INCERAM umiestnenom na internetovej stránke eshop.inceram.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky a sú uvedené v mene EUR. Ceny týchto tovarov nezahŕňajú náklady súvisiace s dopravou tohto tovaru ku kupujúcemu (poštovné a balné). 

Daňový doklad je predávajúci povinný priložiť k zásielke spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tento daňový doklad zároveň slúži ako záručný list. Prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM je platcom DPH, čiže tovar zahŕňa daň z pridanej hodnoty.

VI. Spôsob platby

Kupujúci má v procese objednávky možnosť voľby medzi nasledujúcimi spôsobmi platby za tovar:

 1. dobierka - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou tohto tovaru (poštovné, balné) ako aj poplatok za uskladnenie tovaru.
 2. prevodom na účet - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke prevodom na bankový účet číslo SK52 0200 0000 0008 1654 8212, pričom ako variabilný symbol kupujúci uvádza číslo svojej objednávky. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci dohodnutú platbu nedostal do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. na faktúru – v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke najneskôr v deň splatnosti uvedenej na faktúre. Tento spôsob platby možno využiť iba v prípade, ak je kupujúci zmluvným partnerom prevádzkovateľa internetového obchodu INCERAM umiestneného na eshop.inceram.sk.

Zvolený spôsob platby za tovar je po uskutočnení objednávky pre kupujúceho záväzný a je ho možné zmeniť iba v prípade dohody s predávajúcim.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru/ výmena tovaru)

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu INCERAM, umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk, predávajúcemu už nedodáva,
 2. v prípade zjavnej chyby v predajnej cene na tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu INCERAM umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,
 3. v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu ako aj poplatok za uskladnenie tovaru),
 4. v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet a predávajúci nedostal dohodnutú platbu do 3 pracovných dní  odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho a kupujúci sa s predávajúcim nedohodol inak.

V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť telefonicky na telefónnom čísle 0905 426 828 alebo e-mailom na adresu obchod@inceram.sk. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami v okamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:

 1. kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať za účelom zistenia jeho vlastností a funkčnosti, avšak nemá právo tovar začať používať. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti),
 2. kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,
 3. kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnený Formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,
 4. kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu:

INCERAM
Nitrianska 106
920 01 Hlohovec

Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VIII. Reklamačné podmienky

V súlade s Občianskym zákonníkom sa na tovar predávaný v internetovom obchode INCERAM vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V rámci tejto lehoty si kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, vzhľadom na to, že predávajúci zodpovedá za to, že tovar ponúkaný na internetovej stránke eshop.inceram.sk je bez akýchkoľvek vád.

Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom poštových služieb. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať tovar zakúpený od prevádzkovateľa internetového obchodu INCERAM, ktorý má v úmysle reklamovať; originál, prípadne kópiu záručného listu (záručným listom je v tomto prípade daňový doklad, ktorý kupujúci prijíma spolu s objednaným tovarom) a vyplnený Reklamačný formulár na poštovú adresu:

INCERAM

Nitrianska 106

920 01 Hlohovec

Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na zaslanie tovaru znáša kupujúci.

Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie. V lehote 30 dní od prijatia reklamácie predávajúci rozhodne o akceptovaní, prípadne neakceptovaní zodpovednosti za vady tovaru. Ak predávajúci prijme zodpovednosť za vadu tovaru, v rámci uvedenej lehoty túto vadu odstráni bezplatne, ak je vada odstrániteľná. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade, ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM už neponúka rovnaký typ výrobku, môže kupujúcemu ponúknuť iný výrobok, pričom sa cenový rozdiel doplatí, prípadne vráti. Ak kupujúci nemá záujem o iný tovar, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu plnú sumu, ktorú kupujúci zaplatil pri prijatí zásielky z internetového obchodu INCERAM umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk do 14 dní odo dňa vzniku tohto nároku.

Za vadu tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nedovoleného, neodborného zásahu, neodvratnej udalosti (živelná pohroma), nesprávneho zaobchádzania, zanedbania starostlivosti a údržby tovaru.

IX. Ochrana osobných údajov a GDPR

Kupujúci v procese objednávky uvádza svoje krstné meno, priezvisko prípadne fakturačné údaje firmy, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí, aby prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM umiestneného na internetovej stránke eshop.inceram.sk uchovával a spracovával tieto údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi (prepravná spoločnosť). Prevádzkovateľ internetového obchodu INCERAM nebude vynucovať ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky kupujúceho či dodania tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas potom zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu zo strany kupujúceho.

X. Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online

Na základe Zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva. V prípade, ak predávajúci na žiadosť odpovie zamietavo alebo do 30 dní neodpovie, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Tento návrh môže zákazník podať v lehote 1 rok od zamietnutia už spomenutej žiadosti o nápravu. Kupujúci má právo podať tento návrh písomne, elektronicky, ústne subjektu alternatívneho riešenia sporov (SOI, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27). Kupujúci má právo využiť aj online formulár na podanie sťažností v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušuje jeho spotrebiteľské práva (platforma riešenia sporov online). Túto službu zabezpečuje Európska únia a je dostupná na tejto internetovej stránke.

XI. Ochrana osobných údajov a súbory cookies

V internetovom obchode eshop.inceram.sk sú používané (ako takmer u všetkých webových stránok) nepoškodené súbory cookies za účelom poskytnutia relevantného obsahu a umožnenia plnohodnotného využívania webovej stránky a jej funkcií (napr. zapamätanie sa údajov pri prihlasovaní). Súbory cookies predstavujú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií a ktoré sa pri návšteve webovej stránky eshop.inceram.sk stiahnu do prehliadača prípadne zariadenia návštevníka. Ak má návštevník webovej stránky povolené prijímanie týchto súborov, akceptuje tým spôsob nakladania so súbormi cookies na webovej stránke. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vzhľadom na to, že sa ich používaním nezhromažďujú žiadne osobné údaje. Všetky naše súbory cookies, ktoré máte uložené vo svojom prehliadači možno kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Tieto údaje sú zbierané a analyzované anonymne.